Koşullar

Aşağıdaki teslimat ve ödeme koşulları 01/01/2014 tarihinden itibaren geçerlidir ve August Graef GNU GmbH’nin (bundan böyle “GNU” olarak anılacaktır) önceki tüm koşullarının yerine geçer.

1 kapsam

Tüm işlemler, genel teslimat ve ödeme koşullarımıza dayanmaktadır. Bireysel müşterilerle yapılan mevcut özel anlaşmalar bundan etkilenmez. Müşterilerimizin farklı şart ve koşullarına bakılmaksızın bize verilen tüm siparişler, sipariş bunlara dayalı olsa bile, yalnızca aşağıdaki koşullarımız dahilinde gerçekleştirilecektir. Müşterinin işine veya satın alma koşullarına ilişkin karşı onayları işbu belgeyle reddedilir. Hüküm ve koşullarımızdan sapan sözleşmeler, yalnızca tarafımızca yazılı olarak onaylandığı takdirde geçerlidir. Bu yazılı maddenin sözlü olarak yürürlükten kaldırılması etkisizdir. Koşullarımız gelecekteki tüm işler için de geçerlidir.

2 teklif

Aksi açıkça belirtilmedikçe, tekliflerimiz bağlayıcı değildir. Satın alma sözleşmesi, yazılı sipariş onayımız veya teslimatın fiilen gerçekleştirilmesi yoluyla sonuçlandırılır veya sipariş kabul edilir. Değişiklikler ve yan anlaşmalar yazılı olarak yapılmalıdır. Maliyet tahminleri ve teklifler, açık bir beyan olmaksızın bağlayıcı değildir. Herhangi bir fiyat üzerinde anlaşmaya varılmamışsa, önceden haber verilmeksizin %10’a kadar maliyet eksik ve aşımlarına izin verilir. Broşürlerde, kataloglarda veya İnternet’te verilen bilgiler, resimler ve boyutlar ve ağırlıklar, yalnızca açıkça bağlayıcı olarak işaretlendiği sürece bağlayıcıdır. Aynısı kullanıma uygunluk bilgileri için de geçerlidir. Açıklamalar veya işaretler söz konusu olduğunda, yasal anlamda herhangi bir bağlayıcı kalite garantisi veremeyiz.

3 Fiyatlar ve Teslimat

Aksi kararlaştırılmadıkça, ilgili fiyat listelerimize göre teslimat günü geçerli olan fiyatlar kabul edilmiş sayılır. Fiyat listelerimiz, bu süre içinde meydana gelen fiyat değişikliklerine tabidir. Teslimat anında geçerli olan başka anlaşmalar yapılmadığı sürece, teslimatı Wuppertal fabrikamızdan yapıyoruz. Fiyatlarımıza yükleme, nakliye, paketleme ve nakliye sigortası masrafları dahil değildir. Aynı şekilde, Federal Almanya Cumhuriyeti içindeki teslimatlar söz konusu olduğunda, teslimat ve faturalama gününde geçerli olan yasal katma değer vergisi de eklenmelidir. Mücbir sebeplerden ve teslimatı bizim için mantıksız veya imkansız kılan olaylardan kaynaklanan teslimat ve hizmet gecikmeleri – bu aynı zamanda üst veya alt tedarikçilerimizde meydana gelseler bile müteakip grevler, lokavtlar, resmi siparişler vb. izin verilen temsil. Teslimat veya hizmeti, engelleme süresi artı makul bir başlangıç süresi boyunca erteleme veya sözleşmenin yerine getirilmesi gerekiyorsa, henüz yerine getirilmeyen kısım nedeniyle tamamen veya kısmen sözleşmeden çekilme hakkına sahibiz. bizim için mantıksız Kısmi teslimatlar yapılsa veya başka hizmetlerimiz olsa bile, risk en geç teslimat parçaları yüklendiğinde müşteriye geçer, örn. B. nakliye masraflarını üstlendi. Nakliye şirketi nezdinde bizim lehimize teslim edilen parçalar için sigorta olması durumunda, maddi hasar durumunda müşteriye tahsis edilecektir. Aynı durum, nakliye şirketinin gönderen olarak bize karşı olan diğer sorumlulukları için de geçerlidir.

4 Ödeme ve Mülkiyetin Saklanması

Sipariş onayında veya Özel Sözleşme Şartlarında (BVB) aksi belirtilmedikçe, net satın alma fiyatı (kesintisiz) faturanın müşteri tarafından alınmasından hemen sonra ödenecektir.

İndirim kesintisine yalnızca açıkça kararlaştırıldığı takdirde izin verilir. Münferit durumlarda bir indirim üzerinde anlaşmaya varılmışsa, müşterinin temerrüdü ile başka bir fatura zaten alınmışsa, indirim hakkı geçerli değildir. Ödemeler daha sonra başlangıçta herhangi bir faiz talebine ve en eski gecikmelere karşı mahsup edilir. Hizmetler veya iş ve saf ücretli emek için faturalar indirime tabi değildir.

Gelen kısmi ödemeler veya ödeme spesifikasyonu olmayan ödemeler, önce herhangi bir faiz talebine ve ardından en eski gecikmeye karşı mahsup edilir.

Kısmi teslimatlar, ödeme koşullarımıza göre ayrıca ödenecektir.

Müşterinin vadesi gelen ödemeleri gecikmişse veya müşterinin ödeme gücü veya kredibilitesi hakkında haklı şüphelere yol açan koşulların farkına varırsak, önceden kararlaştırılan ödeme koşullarına bakılmaksızın, makul bir avans ödemesi veya bizim takdirimize bağlı olarak bir güvenlik teminatı.

Net ödeme hedefi aşılırsa, diğer yasal taleplerimize halel getirmeksizin, ECB’nin taban oranının %8 üzerinde faiz uygulama hakkına sahibiz. Ödemede temerrüde düşülmesi durumunda, bu andan itibaren ECB’nin ilgili taban oranının %8 üzerinde, ancak en az %12 oranında faiz talep etme hakkımız vardır. Temerrütten kaynaklanan daha düşük veya daha yüksek hasarın kanıtına izin verilir.

Teslimat kalemleri, şimdi veya gelecekte müşteriye karşı hakkımız olan tüm ticari alacaklarımız tamamen ödenene kadar mülkiyetimizde kalır.

Müşteri, teslim edilen malları ne rehin verebilir ne de bedeli tam olarak ödenmeden teminat olarak temlik edemez. Şuradan erişirken

Müşteri, özellikle el koyma ve müsadere durumunda, bizi derhal üçüncü şahıslara bildirmelidir. Üçüncü taraf, mülkiyeti elimizde tuttuğumuz konusunda derhal bilgilendirilecektir. Müşteri, özellikle ödemede temerrüt durumunda olmak üzere sözleşmeye aykırı hareket ederse, bir hatırlatma sonrasında malları geri alma hakkına sahibiz ve müşteri bunları teslim etmekle yükümlüdür. Ödemelerin askıya alınması, iflas başvurusunda bulunulması veya açılması, adli veya yargısız uzlaştırma işlemlerinin yanı sıra çekilen banka tarafından çeklerin veya doğrudan borçların iade edilmesiyle, müşterinin mülkiyeti muhafazaya tabi malları işleme veya yeniden satma hakkı sona erer.

5 Garanti

GNU, malların normal kullanımdaki uygunluğunu olumsuzlayan veya önemli ölçüde azaltan malzeme ve işçilik kusurları içermediğini garanti eder. Teslimatlarımız, teslim alındıktan sonra doğruluk açısından kontrol edilmelidir. Kısa veya yanlış teslimatların yanı sıra herhangi bir kusura, teslim alınmasından itibaren 7 gün içinde yalnızca yazılı olarak itiraz edilebilir. Açık olmayan kusurlar 14 gün içinde bildirilmelidir. Teslim edilen mallarda başka bir tarafça değişiklik yapılmışsa veya alıcı malları iade etme talebimize hemen uymazsa garanti geçerli değildir. Diğer hak taleplerinin dışında, kusurlu parçalar, kendi takdirimize bağlı olarak ücretsiz olarak onarılacak, yeniden teslim edilecek veya alacaklandırılacaktır. Özellikle teslim edilen mallarda meydana gelmeyen hasarlar için başka herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

Müşteriye veya müşterisine geç teslimat nedeniyle ortaya çıkan veya kaybedilen üçüncü taraflara taahhüt edilen üretim kesintisi, kesinti maliyetleri, kar kaybı veya sözleşme cezalarından kaynaklanan hasarlar, yalnızca bağlayıcı bir teslimat tarihi kararlaştırılırsa ve müşteriye geri ödenir. son tarihin kaçırılması durumunda, yakın hasar ve maliyetleri özellikle belirten tarihi yazılı olarak kabul etti.

GNU, aşağıdaki nedenlere dayanan kusurlar veya hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez:
• Başarısız veya yanlış işbirliği
• uygunsuz veya ihmalkar kullanım ve tedavi
• Çalıştırma talimatlarına uyulmaması
• uygunsuz depolama
• Müşteri veya üçüncü şahıslar tarafından hatalı montaj veya hatalı devreye alma
• Eksik deneme çalıştırması
• doğal aşınma ve yıpranma
• doğal aşınma ve yıpranma
• Eksik veya yanlış bakım
• Uygun olmayan ekipman kullanımı
• uygun olmayan çevre koşulları
• Uygun olmayan malzemelerin kullanımı, işlenecek malzemenin etkileri, kimyasal, elektronik veya elektriksel etkiler
• Müşteri tarafından teslimat kalemi ile işlenen malzemelerin (folyolar, karton kutular, vb.) özellikleri, sebepleri bizim kusurumuzdan kaynaklanmadığı sürece, sözleşmenin yapıldığı tarihte bilinmemektedir.

6 Mücbir sebep, mücbir sebep

GNU’nun mücbir sebep nedeniyle teslim edilmesi engellenirse, teslim tarihi otomatik olarak süre artı makul bir başlangıç süresi kadar uzatılır. Bir randevu verilirse, mücbir sebep, teslimatı makul olmayan bir şekilde zorlaştıran veya geçici olarak imkansız kılan, sorumlu olmadığımız öngörülemeyen durumlara eşdeğerdir. İş uyuşmazlıkları, resmi tedbirler, önlenemeyen hammadde veya enerji kıtlığı, şirketin bir bütün olarak veya önemli departmanların tahrip olması nedeniyle önemli operasyonel aksaklıklar veya pandemi nedeniyle temel üretim tesislerinin veya işgücünün önemli bölümlerinin arızalanması, buna örnek olarak gösterilebilir. daha ciddi ulaşım kesintileri, vb., ör. B. yol ablukaları, ulaşım sektöründeki iş uyuşmazlıkları, genel araç kullanma yasakları. Bu durum, alt tedarikçilerde bu durumlar meydana geldiğinde de geçerlidir. Belirtilen koşullar, halihazırda var olan bir gecikme sırasında ortaya çıkarlarsa GNU’yu da rahatlatır. Müşteriyi bu durumlar hakkında mümkün olan en kısa sürede bilgilendireceğiz. Müşteri durumun zaten farkındaysa bir bildirim atlanabilir. Bu şartların 3 aydan fazla sürmesi halinde sözleşmeden cayma hakkımız da bulunmaktadır.

Üretim veya teslimat veya hizmetlerimiz, sorumlu olmadığımız nedenlerle geçici olarak engellenir veya ertelenirse, teslimat süresi (veya ifa süresi), engelin doğrulanabilir süresi kadar buna göre uzatılır. Süre uzatımı hesaplanırken hizmetin yeniden başlaması için makul bir başlangıç zamanı dikkate alınmalıdır. Müşterinin performans talepleri veya maluliyet döneminde performans yerine talepler hariçtir.

7 Bölünebilirlik Maddesi

Bu koşulların münferit hükümlerinin tamamen veya kısmen etkisiz kalması veya tamamen veya kısmen etkisiz hale gelmesi, diğer tüm hükümlerin geçerliliğini etkilemez. Aksine, etkisiz hükmün yerine, etkisiz hükmün anlamına en yakın olan bir hüküm konulmalıdır.

8 İfa yeri ve yargı yetkisi

Alıcının yükümlülükleri için de ifa yeri ve yargı yeri Wuppertal’dır. Alman hukuku, BM Satış Sözleşmesinin (CISG) hariç tutulması için geçerlidir.